top of page

Obchodní podmínky

Podnikatelka Barbora Kravčíková (dále též jako „prodávající") poskytuje produkty (zboží) a služby, které slouží ke vzdělávacím a informačním účelům v oblasti osobního rozvoje.

 

Ve smyslu § 1810 obč. zákoníku vzniká prodávající povinnost před uzavřením smlouvy nebo před tím, než zájemce o produkty a služby učiní závaznou nabídku, sdělit:

 

Informace o prodávající a kontaktní údaje.

Označení produktu (dále též jako "zboží") nebo služby.

Cenu produktu nebo služby.

Způsob platby, způsob dodání nebo plnění, náklady na dodání.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění a způsobech ukončení závazku.

Informace o ochraně osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené kupujícím s prodávající na vybraný produkt nebo službu:

 

I. ​OBECNÁ USTANOVENÍ, INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍ

 

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej produktů a služeb na dálku prostřednictvím prostředků komunikace přes rozhraní webových stránek prodávající, kterým je podnikatelka: Barbora Kravčíková, se sídlem v Praze, Za Strahovem 10/548, Praha 6, Břevnov, 16900, IČ: 04732898. Kontaktní údaj: barbora@kravcikova.cz

 

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupujícího.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny rovněž na webových stránkách prodávající a platí pro prodej produktů a služeb prodávající na webových stránkách: www.barborakravcikova.cz

 

II. OZNAČENÍ PRODUKTU, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Označení  služeb a produktu, popis jeho hlavních vlastností a kupní cena, včetně informace o tom, že prodávající není plátcem DPH,  je uvedeno na webovém rozhraní prodávající.

Kupní cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

Objednávkový formulář obsahuje informace o kupujícím, objednávané službě nebo produktu, kupní ceně, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vznikne odesláním objednávky, nikoliv až jejím potvrzením. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat". Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost a v jeho vlastním zájmu je před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat, případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné a závazné.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu, který není přístupný třetím nezúčastněným stranám.

Prodávající je povinna poskytnout či dodat službu nebo produkt, které si kupující objednal a kupující se je zavazuje převzít a zaplatit prodávající kupní cenu. Povinnosti dodat službu nebo produkt je prodávající zbavena v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující bez zbytečného odkladu informován.

Vlastnické právo k produktu/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání on-line vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

III. KUPNÍ CENA, ZPŮSOB ÚHRADY, DODACÍ PODMÍNKY

 

Kupní cena produktů/zboží a služeb, je uvedena na webovém rozhraní prodávající. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři.

U vybraných produktů (např. parfémů) je kupující společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejich balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na objednávkovém formuláři, je-li prodávající účtována.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu/zboží či služby. Prodávající není plátcem DPH.

Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním produktu/zboží hradí kupující bezhotovostně na účet uvedený v objednávkovém formuláři.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti SRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti STRIPE. Kupující může využít těchto možností plateb:online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro. Nebo bezhotovostní platbou bankovním převodem na účet uvedený na webových stránkách prodávající.

 

Platba je jednorázová. Kupující je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby.

 

Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

V případě prodlení s úhradou kupní ceny se kupující zavazuje zaplatit prodávající úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží nebo služby.

U on-line vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávkovém formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

Přístupové údaje poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny nejpozději do 3 dnů, není-li uvedeno jinak.

V případě zboží - parfémů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem prostřednictvím Zásilkovny dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet níže uvedené podmínky:

Nejpozději 14. den po dodání produktu/zboží musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy, který kupující odešle e-mailem na adresu barbora@kravcikova.cz spolu s uvedením jména, data nákupu a doložení platby.

 

Zboží - parfém je třeba doručit na vlastní náklady na adresu Barbora Kravčíková, Za Strahovem 10, Praha 6, 16900 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Parfém, který bude kupující odesílat v rámci tohoto odstoupení od kupní smlouvy, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, nesmí nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Vracené zboží nelze zasílat na dobírku.

 

Dle § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.

 

Kupní cena za zboží bude kupujícímu vrácena na jím uvedený bankovní účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinna vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující vrátí zboží v původním nepoškozeném obalu, nebo řádně prokáže, že zboží prodávající odeslal.

 

2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

 

Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, zjistí-li, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení považuje prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny více jak 10 dnů po době její splatnosti, dále při porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany kupujícího.

 

3. Práva a povinnosti z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

Vadné plnění  uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávající, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

Pro uplatnění reklamace kontaktuje kupující prodávající e-mailem na adrese barbora@kravcikova.cz. Při reklamaci musí kupující popsat závadu zboží a doložit jeho zaplacení. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován e- mailem nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě.

Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinna nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění on-line produktu. On-line vzdělávací produkty  obsahují pouze návody a doporučení, prodávající neodpovídá za úspěch či neúspěch kupujícího při aplikaci v praxi.

 

4. Vyloučení odpovědnosti

 

Všechny služby a produkty slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace prodávají (dále též jako "lektor") u on-line programů  stejně tak konzultací, seznamovacích večírků či setkání pro ženy jsou pouze návody a doporučení. Lektor není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch při aplikaci zakoupených produktů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání konzultace, seznamovacího večírku, setkání pro ženy i on-line produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch služeb i  produktu je odvislý od řady dalších faktorů na straně kupujícího, které lektor nemůže ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav, apod.).

Prodávající upozorňuje kupujícího, že v průběhu všech služeb včetně on-line vzdělávacích programů v oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv. Účast na konzultacích, seznamovacích večírcích, setkáních pro ženy i on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 

Prodávající upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech či poskytované při službách a nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka (lékařská či psychoterapeutická péče). Produkty mohou obsahovat informace o dalších produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k problematice osobního rozvoje.

 

V. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat, která kupující vyplňuje do objednávkového formuláře a poskytuje je prodávající. Tato osobní data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Jsou užita pouze k realizaci smluvního vztahu, včetně nezbytných účetních operací, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícími, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 

1. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek prodávající, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním objednávkového nebo registračního formuláře kupující souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze prodávající jakožto správce a jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických zařízení dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Kupující současně uděluje souhlas, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

3. Cookies

Prodávající používá cookies za účelem sledování preferencí návštěvníků webových stránek pro jejich optimální vytváření. Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (konzultace, seznamovací večírky, setkání pro ženy a on-line vzdělávací programy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávající je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

VII. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VYBRANÉ PRODUKTY

 

1. Seminář a konzultace

Kupující (dále též jako účastník") se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní produktu, odesláním objednávkového formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem semináře. Pozdější přihlášky je možno akceptovat jen po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

 

On-line přihlášky jsou ze strany prodávající potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na objednávkovém formuláři.

Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.

 

Cena semináře je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. Cena je vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na faktuře a to převodem na účet prodávající.

 

Prodávající neumožňuje hradit seminář platbou v hotovosti. To neplatí pro úhradu osobních konzultací. Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávající ve stejné ceně.

 

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese odpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům při konání semináře.

 

Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.

 

Účast na semináři a na konzultaci je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektorů jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře a konzultace z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích a konzultacích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 

V případě že účastník semináře nebo konzultace v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře a konzultace informovat prodávající o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Prodávající doporučuje, aby v takovém případě kupující informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

 

2. Storno podmínky

 

V případě, že kupující zruší účast na individuální konzultaci 7 dní až 3 dny předem je povinnen uhradit administrativní poplatek 500 Kč.

 

V případě, že kupující zruší účast na individuální konzultaci méně než 3 dny předem je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

 

V případě, že kupující zruší účast více než 30 dní před konáním semináře je povinen uhradit administrativní poplatek 500 Kč za jeden zrušený seminář, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací. Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře vybraného z aktuální nabídky prodávající konaného do 6 měsíců od úhrady zálohy.

 

V případě, že účastník zruší účast méně než 14 dní před konáním semináře je povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 %  celkové ceny semináře, zbývající část uhrazené ceny se mu vrací.

Zbývající část uhrazené ceny může účastník použít jako zálohu na kupní cenu jiného semináře vybraného z aktuální nabídky prodávající konaného do 6 měsíců od úhrady ceny.V tom případě je účastníkovi namísto storno poplatku ve výši 50% uhrazené ceny účtován pouze tentýž administrativní poplatek 500 Kč, jako při zrušení účasti více než 30 dní před konáním semináře. Tento poplatek uhradí účastník při registraci v místě konání nově vybraného semináře. Tuto možnost náhrady může kupující využít pouze jednou. Podaří-li se účastníkovi zajistit za sebe náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek

a uhrazená cena je přeúčtována na náhradníka. Účastník je však povinen o této změně neprodleně informovat prodávající na e-mailu barbora@kravcikova.cz.

 

V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před seminářem je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny semináře.

 

V případě, že se účastník na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.

 

V případě, že seminář zruší ze závažných důvodů a ve výjimečných případech prodávající nabízí účastníkovi alespoň jeden termín stejného semináře v následujících 365 dnech ode dne zrušeného semináře. Pokud by účastníkovi termín nevyhovoval, následuje kompenzace ve formě jiného semináře či on-line produktu ve stejné hodnotě, jako je zrušený seminář. Peníze se za zrušený seminář účastníkovi nevrací.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávající.

 

Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit na adrese barbora@kravcikova.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude vyřízena jako reklamace.

 

Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávající nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se českým právem.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti nad rámec těchto obchodních podmínek. Taková práva a povinnosti budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

 

V případě změny obchodních podmínek, jsou platné ty, které byly v platnosti k datu odeslání objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2020

bottom of page